Alle nyheder

Torsdag, 07 december 2017 19:40

Kajak - procedure for rokort

Procedure for rokort

Udgivet i KAJAK
Torsdag, 30 november 2017 18:29

Kajak årsmøde

Årsmøde 2017

Udgivet i KAJAK
Torsdag, 30 november 2017 17:57

Kajak referater

I kajakudvalget har vi besluttet, at vi gerne vil lægge korte referater fra vores møder på hjemmesiden. Så kan alle følge med i, hvilke emner vi behandler - og læse, hvad vi evt. beslutter. Vi vil gerne være åbne om, hvad vi kajakroere foretager os. 

 

Referat møde d. 16. nov. 2017 - klik her

 

 

 

 

 

Udgivet i Kajak
Torsdag, 30 november 2017 17:38

Kajakhotelbestemmelser

 

Kajakhotel

Bestemmelser

 

Betingelser

Betingelser for retten til en plads i kajakhotellet:

  • Kajakejeren skal være medlem af Sejlklubben Lynæs

  • Kajakejeren indbetaler depositum

 

Depositum

Depositum er på 2.500 kr., der alene kan ændres ved en beslutning på sejlklubbens generalforsamling.

 

Pladsfordeling

Kajakhotellet består af 72 pladser, hvoraf 10 pladser er reserveret til klubkajakker. De øvrige 62 pladser fordeles så vidt muligt efter ønske fra pladslåneren, dog sådan at de mest aktive roere har mulighed for at få de lettest tilgængelige pladser.

 

Når en kajakplads er tildelt, kan kajakken ikke flyttes uden forudgående aftale mellem pladslåneren og kajakhotelbestyreren.

 

Hvis et medlem ønsker at disponere over mere end én plads er dette muligt, indtil der opstår pladsmangel. Ved pladsmangel afgives pladsen ved frivillighed eller ved lodtrækning blandt de medlemmer, med mere end en plads.

 

Bytte plads

Det er tilladt pladslånere at bytte kajakplads indbyrdes, når begge pladslånere er enige om dette. Et pladsbytte skal altid godkendes af kajakhotelbestyreren.

 

Bevis for indbetalt depositum

Når depositum er betalt gennem klubmodul får indskyderen en digital kvittering for betaling. Kvitteringen vil ligeledes blive gemt i arkivet i klubmodul, som bevis.

 

Opsigelse

Dispositionsret over kajakplads kan til en hver tid opsiges af pladslåneren. Depositum på 2.500,- kr. tilbagebetales, såfremt den samlede depositumskonto for kajakpladser på opsigelsestidpunktet mindst udgør 102.500 kr. svarende til minimum 41 pladser. Hvis kontoen udgør mindre end 102.500 kr., sættes pladslåneren på en venteliste i datoprioriteret orden. Udmeldelse af Sejlklubben Lynæs vil ikke fremskynde udbetalingen af depositum.

 

Årsafgift.

Der lægges en årlig afgift på 250 kr. for en plads i kajakhotellet

 

Forsikring

Privatejede kajakker og grej dækkes udelukkende af medlemmernes private forsikring når det opbevares i Kajakhotellet.

 

Oktober 2017 

 

 

Kajakhotelbestyrer

Benny Rasmussen

Mail     Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil  23 27 36 72

 

Udgivet i Kajak
Torsdag, 02 november 2017 00:00

Sikkerhedsbestemmelser - Kajak

Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

 

§ 1  Fysisk form/helbred

 

Det er medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at ro kajak.

Al roning foregår på eget ansvar. 

  

§ 2  Som aktivt medlem skal følgende kriterier være opfyldt

  1.  Den aktive roer er fyldt 18 år
  2.  Den aktive roer kan svømme mindst 400 m

3.    Har gennemgået begynderkursus svarende til DGI’s begynderkursus/basisfærdigheder eller EPP 2 (Euro Paddle Pass 2). Se i øvrigt under regler for frigivelse (roning uden ledsager)

4.   Den aktive roer har som minimum kendskab til ”Lov og ret på havet”, ”Himmel og hav” og ”Kulde”, beskrevet i hæfter fra Søsportens Sikkerhedsråd. Kan hentes på nettet

5.   Det er den aktive roers pligt altid at ro med CE mærket svømmevest

6.   Den aktive roer skal altid udfylde rokort

                    

§3a  Bestemmelser:  

 

1.   Reglement for roning i lokalt farvand

2.   Langtursreglement

3.   Vinterroningsbestemmelser

 

Ad  1   Roning i lokalt farvand: 

 

    a.     Det lokale farvand er defineret som Isefjordens kystområder, Roskilde Fjords kystområder og kystområdet ved Sjællands nordkyst. Roning foregår efter almindelige bestemmelser i De Internationale Søfartsregler. Det er medlemmernes ansvar at kende disse i fornødent omfang. 

    b.      Det er medlemmernes pligt at kende til områdets skydeområder, samt generelle færdselsregler i naturen og ved kysterne. Her henvises opmærksomheden til de mange fuglebeskyttelsesområder i fjordene.  

   c.     Minimum af sikkerhedsudstyr er paddlefloat, pumpe/øse, bugseringstov, fløjte og  spraydeck/skørt. Ved aleneroning desuden mobiltelefon, nødblus/raket, kompas. 

   d.      Turleder kan forlange at inspicere udstyr, samt forlange yderligere udstyr. 

   e.      Den valgte rute skal afstemmes efter årstid, vejrforhold og deltagerforudsætninger. 

   f.       Private ture som aftales indbyrdes, er ture der udbydes af medlemmer. Udbyderen fastsætter indholdet af turen, og deltagerne må selv vurdere om egne forudsætninger passer til pågældende tur. 

 

Ad 2  Langtursreglement: 

 

         a.      Langture er ture udenfor lokalt farvand, eller ture med større krydsninger indenfor det lokale farvand. 

         b.      Deltageren skal være frigivet. 

         c.      Turledelsen giver tilladelse til et medlem om at deltage i langtur annonceret som ”Klubtur”. 

         d.      En turledelse skal til enhver tid autoriseres af kajakudvalget i Sejlklubben Lynæs. 

         e.      Turledelsen orienterer om det nødvendige udstyr, som deltagerne skal medbringe fx pakkeliste og sikkerhedsudstyr. Turledelsen kan inspicere det udstyr de ønsker, og om nødvendigt kassere udstyr, der ikke anses for at opfylde de nødvendige krav. 

          f.       Private ture som annonceres på mail eller aftales indbyrdes, er ture der udbydes af medlemmer. 

Udbyderen fastsætter indholdet af turen, og deltagerne må selv vurdere om egne forudsætninger passer til pågældende tur.  

 

  Ad 3    Regler for vinterroning. 

 

         a.      Vinterroning er defineret som roning i perioden fra sommertid slutter til sommertid starter - eller ved en vandtemperatur under 10 grader. 

         b.      Alle der har udvist almindelig rofærdighed og med et rokort på mindst 150 km indenfor de  sidste 12 måneder og deltaget i klubbens øveaftener i redningsteknik, kan ro i vinterperioden. Vinterroer skal have særlig viden om kulde/afkøling og beklædning.  

         c.      Kun roere der er frigivet kan ro i vinterperioden, uanset antal km på rokortet. 

         d.      Til beklædning anbefales tørdragt/våddragt, eller som minimum neopren Long John og ro-anorak med tætte manchetter ved hænder og hals samt neoprensko/støvler, der går op til våddragten. Handsker og hovedbeklædning efter forholdene. 

          e.      I særlige tilfælde kan turlederen forlange brug af tørdragt. 

          f.       Roning gennem is er ikke tilladt. 

 

§3b  Mærkning af kajakker. 

 

Alle kajakker skal være mærket med ejers navn eller klubkendingsmærke, således at en båd til  enhver tid kan identificeres

 

§3c  Opdriftsmiddel

Grønlandskajakker bygget i træ og lærred skal være forsynet med opdriftsmiddel.

Øvrige kajakker skal være bygget med lufttætte rum. 

 

 

§4 Retningslinier for frigivelse (roning uden ledsagelse), som minimum skal gælde: 

 

             1.  Den aktive roer skal opfylde § 2. 

             2.  Efter endt begynderkursus skal du efterfølgende ro 50 km som føl i forskelligt slag vejr.  Derefter kan du frigives efter en vurdering af en person fra frigivelsesudvalget. Dette gælder  også for personer med egen kajak. Klubben kan dog dispensere herfor, hvis det nye medlem kan bevise at have gennemgået en tilsvarende uddannelse et andet sted, fx ved at være frigivet kajakroer fra anden klub. Klubben forbeholder sig ret til at kræve, at det nye  medlem aflægger prøve som bevis for sine færdigheder, hvis det skønnes nødvendigt for  sikkerheden. 

 

§5  Regler for frigivet roer: 

 

Det gælder til enhver tid, at en frigivet roer på vandet kan: 

 

             1.  Kan svømme 400 meter. 

             2.  Kan redde sig selv sikkert ved enkeltmandsredning, samt komme i kajakken ved makkerredning. 

             3.   Kan hjælpe en nødstedt roer ved hjælp af makkerredning. 

             4.   Kan betjene moderne nødhjælpsudstyr til kajakbrug. 

             5.   Bestræber sig på at bedømme sine kompetencer i forhold til vejr og vind, samt løbende vurdere risikomomenter. 

             6.   Kan udvise hensyn og snarrådighed over for sine omgivelser.   

             7.   Opfylde betingelser og vise adfærd i henhold til kajakudvalgets sikkerhedsbestemmelser. 

 

For frigivet roer gælder de til enhver tid ovenstående regler. Det er det enkelte medlems pligt at tage bestik af egen formåen, set i forhold til sin frigivelse og efterfølgende kajakaktivitet. Der finder ingen kontrol sted fra kajakudvalget’s regi. Det fulde ansvar påhviler det enkelte medlems samvittighed og moral. På klubarrangerede ture, kan der sættes betingelser for deltagernes kompetencer.

 

 

§6  Sikkerhed på vandet

      1.  Vurder selv om din fysik er til ”Moderat” eller ”Frisk” roning. 

      2.  Er der særlige omstændigheder der nødvendiggør, at der ønskes særlig opsyn/opmærksomhed, fx ustabilt helbred/skader/store bølger/manglende erfaring m.m., skal man vælge ”Moderat” hold, eller lave særlig aftaler med den gruppe, som man ønsker at følge.  

      3.   Som grundregel skal vi alle passe på hinanden ved at ro i samlet flok, så afstanden mellem hver enkelt kajak ikke overstiger fire længder. Bagtroppen består altid af mindst to kajakker. Ingen ror alene som sidste kajak. Når gruppen krydser større åbne områder, fx fjorden, så ror man desuden to og to ved siden af hinanden, og aldrig længere afstand mellem første og sidste kajak, end man ved råb kan stoppe og samles for at igangsætte en redningsopgave.  

      4.  Er du i tvivl om din fysik er til dagens opgave/vejr/vind/tempo, så udsæt din tur, eller vælg et

             farvand/rute/ven, der passer til dit niveau. Tag ingen chancer og brug din sunde fornuft. 

      5.   Husk, at roning er på dit eget ansvar.  

 

 

Ovenstående sikkerhedsbestemmelser er udarbejdet af bestyrelsen og er gældende pr. 28. marts 2010 for alle medlemmer af Lynæs Qajaq og efter fusion 26. august 2017, for alle medlemmer af Sejlklubben Lynæs. 

Sikkerhedsbestemmelserne revideres hvert år inden standerhejsning.  

Sikkerhedsbestemmelserne vil altid ligge tilgængelige på Sejlklubben’s hjemmeside: www.lynaes.dk under fanen ”Kajak”, hvor nye medlemmer har pligt til at læse dem. 

Revideret  06.05.2010. §3a, ad 1a: ”Kystområdet ved Kattegats nordkyst”, ændret til ”Sjællands 

nordkyst”. Niels Sund Nielsen 

Revideret 06.05.2011. De reviderede områder udsendt til medlemmerne. 

Revideret 04.11.1012 – vedtaget på ordinær Generalforsamling 

Revideret 30.10.2017 – Kajakudvalget i Sejlklubben Lynæs

 

Udgivet i Kajak
Tirsdag, 10 oktober 2017 00:00

Rejsegilde

Vi har afholdt rejsegilde for kajakhotellet

Udgivet i KAJAK
Søndag, 10 september 2017 17:08

Vi har bygget kajak-hotel

Se hvordan det skred fremad...

Udgivet i KAJAK
Torsdag, 07 september 2017 15:55

Klubfusion og hotelbyggeri

Sejlklubben Lynæs i Halsnæsposten

Udgivet i GENERELT
Søndag, 27 august 2017 16:53

Kajaknyt

Nyt fra Kajak.

Fusionen er på plads.

Her taler vor nuværende formand og x-formand fra Lynæs Qajaq, inden vi fik champagne efter begge ekstra ordinære generalforsamlinger havde godkendt fusionen.

 

Dagen efter blev det første spadestik til kajak hotellet taget.

 

 

Vi glæder os til at hilse på Jer.

 

 

 

 

Knold

Udgivet i Kajak
Søndag, 27 august 2017 16:46

Kajak udvalg

FORMAND: Mobil: Mail:  
Jørgen Bøe 20 77 87 01 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Billeder kommer senere

MEDLEMMER:      
Bodil Nielsen 51 94 01 59  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.    
Svend Mortensen 20 62 50 80  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Peter Ramer  20 89 06 32  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.    
Marianne Schwarz Nielsen 28 44 00 66  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.    

 

Kajakhotelbestyrer

Benny Rasmussen

Mail   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil 23 27 36 72

 

Udgivet i Kajak
Søndag, 27 august 2017 16:20

Om Kajak

Mere INFORMATION SENERE :-)

 

Udgivet i Kajak